קטגוריות ראשיות

תקנון החנות

 

השימוש באתר SEPA  (להלן "האתר") של חברת ש.ע.ל. חליפות צלילה בע"מ - (ח.פ. 511745853), ניתן בהתאם לתנאי השימוש המפורטים להלן:

תנאי השימוש  
תנאי שימוש אלה מהווים הסכם נפרד בין המשתמש לבין מפעילי האתר. מוסכם ומובהר כי מפעילי האתר לא יהיו אחראים כלפי המשתמש במקרה של הפרת תנאים אלה על ידי משתמש אחר, וכי במקרה של הפרה כלשהי ע"י משתמש אחר, יוכל המשתמש לתבוע אך ורק את הצד המפר ולא תהיה לו כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי מפעילי האתר. 
מפעילי האתר יוכלו לשנות תנאים אלה מדי פעם בפעם לפי שיקול דעתם הבלעדי. מפעילי האתר יודיעו מראש ובפרק זמן סביר על שינויים אלה למשתמש באמצעות פרסום באתר ו/או בדואר-אלקטרוני, לפי שיקול דעתם ובהתאם לנסיבות העניין. המשך השימוש בשירותי האתר יותנה בקבלת הסכמת המשתמש לשינויים אלה. 
מובהר בזאת, כי רק האמור בהסכם זה יחייב את מפעילי האתר. 
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו - הינן של החברה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של החברה, בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הינם קניינה של החברה בלבד - או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.

החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

החברה תמנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר החברה. במקרה זה רשאית החברה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

החברה רשאית להפסיק את השימוש שאתה עושה באתר החברה אם לא תעמוד במי מתנאי הסכם זה. 
אתה תשפה את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה. 
הוראות תקנון זה מתווספות לכל הוראות תקנון אחר המצוי באתר ובמקרה של אי התאמה, גוברות עליהן. 
החברה רשאית לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. החברה תפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה פרסומם. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל ענין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באיזור תל-אביב יפו.
רציפות, זמינות ואמינות השירות
מפעילי האתר , ש.ע.ל. חליפות צלילה בע"מ  - יוכלו לשנות או להפסיק את מתן שירותי האתר, מנגנוניו,בין אם נתנו הודעה על כך מראש למשתמש ובין אם לאו, בלא שתהא להם כל חבות כלפי מי מהמשתמשים ו/או צד ג' אחר בקשר עם הפסקת/שינוי השירות כאמור. 
מפעילי האתר אינם מתחייבים כי יענו לכל דרישות המשתמש, או שהשירות לא יופרע ו/או יתקיים בזמן, בבטחה וללא טעויות. כמו כן, אין מפעילי האתר מתחייבים לגבי התוצאות אשר תושגנה כתוצאה משמוש בשירותי האתר או לגבי הדיוק והאמינות של המידע אשר יושג באמצעותו.
מפעילי האתר יהיו רשאים להפסיק את חברותו של משתמש מסוים וזאת לפי שיקול דעתם הבלעדי. מפעילי האתר לא יהיו אחראים לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה משימוש באתר. המשתמש מודע לכך שכל שימוש שהוא עושה באתר מבוצע באחריותו בלבד. 
למרות האמור לעיל, מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות למחוק, לערוך ולהשמיט תכנים הנוגדים את נהלי השימוש באתר, וזו לפי שיקול דעתם הבלעדי. אין לראות בהחלטת מפעילי האתר לעשות כן קבלת אחריות על התכנים המופיעים באתר שלא הוצבו על ידם. 
מפעילי האתר לא יהיו חייבים ו/או אחראים בין במישרין ובין בעקיפין במתן פיצוי אקראי או באופן מיוחד או פיצוי הנובע כתוצאה משימוש או מאי היכולת להשתמש בשירותי האתר וכן כתוצאה מכניסה ללא רשות או משינוי הודעות או נתונים של המשתמש, אפילו אם נמסר למפעילי האתר על האפשרות של אבדן שכזה. 
מפעילי האתר יהיו רשאים מדי פעם בפעם לשלוח הודעות בדואר אלקטרוני המכילות מודעות פרסומיות, מסחריות וכדו'. מפעילי האתר אינם אחראים לגבי תוכן הודעות שכאלה או טובין או שירותים שסופקו באמצעותן ע"י צד ג' למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו, והמשתמש מסכים כי לא תהיה למפעילי האתר כל חבות או אחריות בקשר לעניין זה. 
השירות מוצע למשתמש כמות שהוא (as is) ומפעילי האתר לא ישאו בכל אחריות להתאמתו לצורכי המשתמש ו/או למטרותיו. המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו שמפעילי האתר אינם אחראים לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין ובין בעקיפין, בשירות ובתנאיו וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה או יעשה בשירות. 
מפעילי האתר, לרבות מנהליהם, עובדיהם וכל מי מטעמם, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירות לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי. 

תצלומים באתר המופיעים במודעת המוצר מיועדים להמחשה בלבד.
ייתכנו לעתים הבדלים בין הגוונים / העיצובים המופיעים בתצלום, לבין הגוון / העיצוב האמיתי של המוצר שיסופק בפועל.  התמונות הן להמחשה בלבד.במקרה של סתירה או אי התאמה: המילים הכתובות במודעת המוצר גוברות על התיאור הנשקף מהתצלום, המילים הכתובות בגוף מודעת המוצר גוברות על האמור בכותרת המודעה, והאמור במודעת מוצר מסוים גובר על תנאיו של התקנון.

פרסום מידע במנועי חיפוש ו/או באתרי השוואת מחירים
מפעילי האתר לא יהיו אחראים בכל אופן שהוא על פרסום שלא מטעמם , במנועי חיפוש שונים ברשת המציגים קישורים לאתר, פורומים, אתרי השוואת מחירים לרבות אתר השוואת המחירים Zap ומנגנון השוואת המחירים אותו מפעילים מטעמו YNET , TAPUZ , דפי זהב , וכו'...

במקרה של מוצר שאזל במלאי או שיש בעיה באספקתו או שלא נתקבל אישור לעסקה ע"י חברת האשראי עד 24 שעות מסיום המכירה תהיה רשאית SEPA להודיע ללקוח על ביטול העסקה. זאת באופן חד צדדי ועד 72 שעות ממועד העסקה באמצעות דואר אלקטרוני , הודעה טלפונית ,הודעת פקס, או שדה הערות הזמנה בתיק הלקוח באתר.

אחריות  
3 שנים אחריות לחליפות SEPA על תפרים ורוכסנים. 
שנה אחריות לציוד צלילה מותנה בטיפול תקופתי לווסתים ומאזנים. 
תוקף האחריות מיום הקנייה ובצירוף חשבונית המקור.

תנאי אחריות מוצרי SEPA:
1. אחריות לחליפות ומוצרי נאופרן
האחריות כוללת את כל המרכיבים השייכים לעבודה הנעשית במפעל, תפרים, הדבקות, 
רוכסנים, סרטי גימור שונים וטיב חומרי הגלם. 
תוקף אחריות זו אינו מוגבל בזמן; אנו נתקן על חשבוננו כל פגם בחומר או בעבודה שאינו נובע 
משימוש בלתי נכון או סביר במוצר.

אזהרה!
לידיעתך, תפרים וציפוי הניילון המכסה את גומי החליפה נוטים להשתפשף כתוצאה מחיכוך עם חפצים מחוספסים ו/או קשים כגון: סלעים וציוד צלילה (מאזן ציפה גורם לחיכוך החליפה). 
צבעים כחולים וזוהרים נוטים לדהות מהר יותר.
שימוש רב בחליפה בצלילות עמוקות, גורם לדחיסת גומי החליפה.
לבישה והסרה לא נכונים ו/או מרובים גורמים לבלאי מהיר יותר של החליפה.
חשיפה מרובה לשמש גורמת לבלאי מהיר יותר של החליפה. 

אחריות התאמת החליפה.
החברה תיתן אחריות להתאמת החליפה עד שנה מיום רכישת החליפה וזאת ללא חיוב נוסף. 
שינויים ותוספות כמו הוספת כובע, הסרת כובע, מגני חליפה שונים, רוכסנים נוספים אשר 
יתבקשו ע"י הצרכן להיעשות בחליפה לאחר קנייתה יחויבו לפי מחירון החברה.

2. אחריות למוצרי לייקרה.
אחריות ללא הגבלת זמן לתפרים. אין אחריות לשימוש שלא לפי הוראות השימוש אשר
מופיעות על תווית המוצר. 
לידיעתך, לאחר כל שימוש יש לשטוף את המוצרים ביד במים מתוקים ופושרים. יש להימנע ממגע עם שמן שיזוף ושאר כימיקלים העלולים לגרום נזק למוצרים. אין להשאיר את המוצרים מגולגלים כשהם רטובים.
צבעים עזים וזוהרים נוטים לדהות מהר יותר מצבעים אחרים בשמש.
מגע/חיכוך עם חפצים מחוספסים ו/או קשים כגון סלעים וציוד צלילהבמיוחד מאזן ציפה,גורמים נזק ללייקרה.

3.אחריות לתיקים וחגורות משקולות
אחריות ללא הגבלת זמן לתפרים, רוכסנים וסרטי גימור שונים. אין אחריות לנזק שנובע משימוש בלתי נכון או סביר במוצר.
חשוב! משטחים קשים ו/או מחוספסים כמו גם חשיפה ממושכת ו/או ייבוש בשמש גורמים נזק לעמידות המוצרים. יש לשטוף במים מתוקים לאחר כל שימוש.

דמי ביטול עסקה 
במקרה של ביטול עסקה לפני שליחת המוצר ללקוח:
עסקה שתבוטל תוך 7 ימי עסקים - לא תחויב בדמי ביטול.
עסקה שתבוטל בין 7 ימי עסקים ל-14 ימי עסקים תחויב ב- 5% מהסכום הכולל או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם.
ביטול עסקה יכובד רק לאחר קבלת הודעה רשמית במייל ואישורה במייל חוזר או שליחת פקס בלבד  להנהלת החברה. אין לראות בשליחת מייל ללא אישור קבלה  / הודעה במערכת קולית -ביטול חד צדדי שנתקבל.

ביטול עסקה לאחר שליחת המוצר ללקוח:
ניתן לבטל עסקה עד 14 ימי עסקים מיום שליחת המוצר ללקוח בחיוב של 5% מהסכום הכולל או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם.
על המוצר להישלח ע"י הלקוח בדואר רשום בתוך 14 ימי עסקים מיום הרכישה, סגור באריזתו המקורית ושלא נעשה בו כל שימוש! על האריזה להיות שלמה ולא פגומה!  בכל מצב אין לבטל עסקאות על דעת הצרכן, ויש להמתין לאישור החברה. 
כמו כן , חובת החזרת המוצר למחסני החברה / הספק היא על הלקוח . אתר SEPA  לא יהיה אחראי ולא ישא במחירי השינועים הנ"ל!

 

עדכוני מחירים 
עדכוני מחירים מתבצעים כל העת על מנת להבטיח ללקוח את המחיר הנמוך ביותר. שינויים אלה מצריכים עבודה אנושית, מאומצת וקשה מול ממשק הניהול במחשב. היה ונפלה טעות אנוש, טעות בהקלדה, השמטת ספרה, SEPA לא מתחייבת לספק מוצר/שירותים אלה. SEPA מצהירה ומתחייבת, שטעויות מסוג זה יכולות להיעשות אך ורק, בתום לב, ויש לראות בהן טעויות אנוש. היה ויש ספק לגבי מוצר / מחיר מסוים , אם מצאת טעות כזו או אחרת , יש לפנות מייד למחלקת שירות הלקוחות.

דמי משלוח
 עלות משלוח: 25 ₪ (כולל מע"מ)
דמי המשלוח יגבו במעמד החיוב, כתוספת למחיר המוצר. (המוצר או המוצרים שרכשתם באמצעות האתר). המחירים המפורסמים, תקפים ונכונים לגבולות מדינת ישראל, וגבולות הקו הירוק, וכוללים מע"מ. המחירים לא כוללים תוספות שונות. 
SEPA ו/ או נציגים מטעמם לא יהיו אחראים לאיחורים באספקת המוצרים ו/או השירותים הנובעים מנסיבות שאינן בשליטתם.
ביניהן: תקלות במערכת התקשורת ,הטלפון או המחשוב ,אירועים של כוח עליון ,שביתות ,עיצומים, נזקי טבע, וכו' .
בנסיבות אלה שצוינו או אחרות שלא מטעמי SEPA יתכן אף כי תבוטל מכירה / זכייה באופן חד צדדי וזיכוי כספי מלא יינתן במעמד זה ללקוח .
כמו כן נציין כי אין אנו מתחייבים לאספקת המוצרים על פי מועדי אספקה שצוינו למתגוררים בישובים אשר קיימת בעיית גישה אליהם מטעמים ביטחוניים - במקרה זה ניתן לתאם נקודת מפגש קרובה למקום מגורים (על הובלה לנקודת מפגש חלה עלות הובלה רגילה).

אספקה במועד מאוחר מהמועד שצוין - לקוחות יוכלו לאחסן מוצרים במחסננו . אם לקוח יבקש אחסון מוצר ואספקת המוצר במועד מסוים, ימי העסקים יחלו מהתאריך המבוקש. ולא מתאריך ההזמנה המקורי. 

מבצעים 
כל המבצעים הם עד גמר המלאי, וניתנים להפסקה חד צדדית בכל עת. במידה ולמוצר מסוים פורסמה מתנה , אך אזלה במלאי - SEPA מתחייבת לספק מתנה בערך זהה על פי שיקול דעתה בלבד.  

צבעי המוצרים
אין התחייבות לצבע המוצר המסופק, יחד עם זאת,  SEPA תעשה כל מאמץ בכדי לספק את המוצרים בצבעים שהוזמנו במקור